Kryefaqja Aktualitet Formulari i ankesës – Për mbrojtjen e të dhënave personale shëndetësore

Formulari i ankesës – Për mbrojtjen e të dhënave personale shëndetësore

0
Shpërndaje

Çdo person, që pretendon se i janë shkelur të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshme për të dhënat personale, ka të drejtë të ankohet ose të njoftojë Komisionerin dhe të kërkojë ndërhyrjen e tij për vënien në vend të së drejtës së shkelur. Pas këtij ankimi, në përputhje me Kodin e Procedurës Civile, subjekti i të dhënave mund të ankohet në gjykatë.

Në rast se subjekti i të dhënave ka bërë ankim, kontrolluesi nuk ka të drejtë të ndryshojë të dhënat personale deri në dhënien e vendimit përfundimtar.

Ligji nr. 9887, datë 10/03/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar

Neni 16 – E drejta për t’u ankuar

Shkarko Formularin e Ankesës!

FORMULAR ANKESE

Drejtuar

Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Në bazë të Ligjit Nr. 9887 datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” i ndryshuar

Emri / Mbiemri :

Adresa:

Qyteti :

Telefon:

 E-mail:      

Identifikoni saktë kontrolluesin ndaj të cilit ankoheni.

Kontrolluesi publik ose privat :

Adresa:

Qyteti:

Përshkruani çdo veprim të pretenduar si shkelje nga Kontrolluesi dhe nëse dispononi dokumente bashkëlidhini ato.

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Përshkruani çfarë kërkoni nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në përputhje me nenin 16 të ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008, i ndryshuar

(Institucioni publik ose privat nuk ka të drejtë të ndryshojë të dhënat personale deri në dhënien e vendimit përfundimtar.)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (Data)     _________________________

(Firma)    _________________________

Ne nuk mund të pranojmë ankesën nëse nuk është nënshkruar.

Informacioni në këtë format dhe të dhënat e ID do të përpunohen në përputhje me ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Për sqarime më të detajuara kontaktoni KDIMDP ose koordinatorin e të drejtës për informim.

E rëndësishme

Dërgimi i ankesës elektronikisht ose me postë kërkon bashkëlidhur një kopje të kartës së identitetit.

Ky artikull u prodhua nga “Together for Life” në kuadër të projektit “Të drejtat e pacientëve në sistemin e drejtësisë”, si pjesë e skemës së granteve të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Save the Children në partneritet me Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara. Përmbajtja e këtij materiali është përgjegjësi e vetme e “Together for Life” dhe jo domosdoshmërisht paraqet pikëpamjet e Bashkimit Evropian, Save the Children dhe Qendrës së Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara.

LËR NJË MESAZH

Please enter your comment!
Please enter your name here