Kryefaqja Aktualitet Ju janë shkelur të drejtat si pacientë? Ja cilat janë institucionet ku...

Ju janë shkelur të drejtat si pacientë? Ja cilat janë institucionet ku mund të drejtoni ankesat

0
Shpërndaje

Qytetarë/Pacientë!

Nëse mendoni se ju janë shkelur të drejtat si pacientë, ja cilat janë institucionet ku mund të drejtoni ankesën tuaj!

Avokati i Popullit mbron të drejtat dhe liritë e shtetasve nga veprimet apo mosveprimet e paligjshme të organeve të administratës publike, ku bëjnë pjesë edhe institucionet shëndetësore. Çdo pacient që privohet nga një shërbim shëndetësor ka të drejtë të ankohet ose të njoftojë Avokatin e Popullit dhe të kërkojë ndërhyrjen e tij. Ankesat mund të drejtohen me telefon, e-mail, letër apo duke u paraqitur në zyrën e Avokatit të Popullit, i cili rekomandon marrjen e masave për vënien në vend të së drejtës së shkelur.

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka për detyrë të sigurojë në praktikë, barazinë përpara ligjit dhe mbrojtjen efektive nga diskriminimi të të gjithë shtetasve, përfshirë edhe pacientët që marrin një shërbim shëndetësor. Ankesat për diskriminim mund të vijnë përmes plotësimit të formularit on-line, ankesave me shkrim të shtetasve dhe shoqatave të pacientëve apo përmes paraqitjes në zyrën e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Në rast moszbatimi të vendimeve të tij, Komisioneri mund të ndëshkojë me gjobë institucionet përgjegjëse.

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka për detyrë të garantojë të drejtën për t’u informuar si dhe të mbrojë të dhënat personale të çdo shtetasi, përfshirë edhe pacientët që marrin një shërbim shëndetësor. Në rast të shkeljes së këtyre të drejtave nga autoritetet shëndetësore, pacientët mund t’i drejtohen Komisionerit brenda afatit prej 30 ditë pune, duke plotësuar formularin e ankesës on-line, me telefon apo përmes ankesave me shkrim. Në rast shkeljeje të këtyre të drejtave, Komisioneri mund të vendosë gjobë për nëpunësit përgjegjës.

Kjo video sensibilizuese u realizua nga Shoqata Together for Life në kuadër të projektit “Fuqizimi i pacientëve: Luftë kundër korrupsionit në sistemin shëndetësor përmes fuqizimit të pacientëve dhe institucioneve të pavarura”, mbështetur nga Usaid/Albania.

LËR NJË MESAZH

Please enter your comment!
Please enter your name here