Kryefaqja Të rinjtë Aktivitete TFL: “Ajër i pastër në Tiranë. Më shumë ecje, biçikleta dhe transport...

TFL: “Ajër i pastër në Tiranë. Më shumë ecje, biçikleta dhe transport publik”

0
Shpërndaje

Denisa Canameti, Shëndeti Online dhe gazeta Shëndet+

“Ajër i pastër në Tiranë. Më shumë ecje, biçikleta dhe transport publik”. Kjo ishte tema e trajnimit që zhvilloi sot shoqata “Together for life” me gazetarë që mbulojnë çështjet e mjedisit dhe përfaqësuesve të organizatave joqeveritare. Ky trajnim u zhvillua në kuadër të projektit “Achieve”, që financohet nga Bashkimi Evropian në Shqipëri dhe zbatohet nga REC Shqipëri.

Qëllimi i trajnimit ishte rritja e njohurive të pjesmarrësve lidhur me ndryshimet e reja ligjore përsa i përket mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit nga ndotja e ajrit, prezantim i kuadrit ligjor dhe ndryshimeve të akteve nënligjore që rregullojnë ndotjen e ajrit në Shqipëri.

Eglantina Bardhi, drejtoreshë e shoqatës “Together for life”, në fjalën e saj përshëndetëse për pjesëmarrësit shpjegoi midis të tjerash rëndësinë e informimit për çështjet që lidhen me ajrin, si dhe u fokusua kryesisht në ndikimin e ajrit në shëndet: “Të gjithë e njohim problematikën e cilësisë së ajrit. Veçanërisht për Tiranën që është e mbipopulluar”, u shpreh Bardhi.

Menjëherë pas saj fjalën e mori specialistja e mjedisit Valbona Mazreku, e cila shpjegoi në mënyrë të detajuar politikat e BE-së dhe legjislacionin në sektorin e cilësisë së ajrit, ligjin shqiptar për menaxhimin e integruar të cilësisë së ajrit, situatën aktuale, strukturat kryesore përgjegjëse, rolin e sektorëve të ndryshëm si dhe vështirësitë e zbatimit të politikave kombëtare dhe lokale.

“Ndotja e ajrit është një problem thelbësor dhe i rëndësishëm që lidhet me shëndetin publik. Disa ndotës, në veçanti, ndotja nga lëndët e ngurta pezull në atmosferë (PM), janë përgjegjës për rritjen e vdekshmërisë dhe prekshmërisë, në mënyrë parësore nga sëmundjet kardiovaskulare dhe respiratore”, u shpreh Mazreku në fjalën e saj.

Mazreku u ndal edhe në detyrimet kryesore të RSH në këtë kuadër, ku midis të tjerash theksoi hartimin e politikave për përmirësimin e cilësisë së ajrit, inventarin  kombëtar vjetor të shkarkimeve në ajër si dhe përcaktimin e tavaneve kombëtare të shkarkimeve në ajër.

Sa u përket politikave kombëtare të cilësisë së ajrit gjatë viteve 2014- 2016, janë ndërmarrë disa nisma ligjore që lidhen me cilësinë e ajrit  të mjedisit dhe në përputhje të plotë me direktivat e BE:

  • VKM nr. 594, datë 10.09.2014, miratoi Strategjinë Kombëtare të Cilësisë së Ajrit të Mjedisit dhe
  • Ligjin nr. 162/2014, datë 04.12.2014 “ Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit të mjedisit”. Ligji hyn në fuqi në dhjetor 2017.
  • VKM nr 352/2015 “Për vlerësimin e cilësisë së ajrit të mjedisit dhe kërkesat për disa ndotës në lidhje me të”, u miratua në datë 29.04.2015.

Gjithashtu janë në proces miratimi 4 akte nënligjore, që synojnë parandalimin e efekteve negative mjedisore nga shkarkimi i përbërësve organikë të avullueshëm nga disa produkte, si: bojëra, tretës, benzina dhe disa aktivitete industriale që i përdorin këto produkte.

Për sa u takon sfidave për të ardhmen që synojnë përmirësimin e cilësisë së ajrit urban, Mazreku përmendi miratimin dhe zbatimin e plotë të standardeve evropiane të cilësisë së ajrit urban dhe të  shkarkimeve në ajër, miratimin dhe zbatimin e planeve të veprimit të cilësisë së ajrit në nivel kombëtar dhe lokal, konsolidimin e sistemit kombëtar të monitorimit sipas standardeve evropiane, forcimin e zbatimit të legjislacionit vecanërisht mbi kontrollin e shkarkimeve nga automjetet, shkarkimet industriale, cilësinë e lëndës djegëse etj.

Në përfundim u theksua rëndësia e investimit në edukimin dhe ndërgjegjësimin e publikut, për të ndikuar kështu në sjelljen individuale në përdorimin e transportit alternativ./ https://shendeti.com.al/

LËR NJË MESAZH

Please enter your comment!
Please enter your name here