Kryefaqja Të barabartë Në Shqipëri u mbajt Forumi i Dytë Rajonal mbi Sipërmarrjen e të...

Në Shqipëri u mbajt Forumi i Dytë Rajonal mbi Sipërmarrjen e të Rinjve

0
Shpërndaje

Forumi i 2-të Rajonal për Sipërmarrjen e të Rinjve u zhvillua në Shqipëri nga 19 deri më 21 Nëntor 2018 në Hotelin Albanian Star  në Durrës, Shqipëri.

Qëllimi kryesor i Forumit ishte prezantimi i dy Raporteve Rajonale: “Zhvillimi dhe Promovimi i Mësimit Sipërmarrës Gjithëpërfshirës” dhe “Mjedisi i Mundshëm për  Sipërmarrjen e Rinisë” në rajonin e Ballkanit Perëndimor, elaborimin e  rekomandimeve për politika për përmirësimin e këtyre zonave me inpute dhe kontributin e 75 përfaqësuesve të cilët ishin pjesë e ngjarjes. Raportet u krijuan si produkt i dialogut konstruktiv midis të gjithë aktorëve relevantë në terren në kuadër të Forumeve Kombëtare të Punësimit të të Rinjve, të cilat u mbajtën në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të përfshirë në projekt, përkatësisht Shqipëria, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia, Kosova dhe Mali i Zi.

Gjithashtu, ky forum synonte të forconte bashkëpunimin e institucioneve relevante publike dhe organizatave të shoqërisë civile në rajon duke krijuar një platformë dialogu dhe angazhim të përbashkët për të përmirësuar dialogun e politikave dhe krijimin e politikave për sipërmarrjen, me qëllim që t’u ofrojë të rinjve tanë në rajon një mjedis më përfshirës, mbështetës dhe lehtësues.

Gjatë hapjes së evenimentit, mysafirët u prezantuan edhe me shërbimin me një ndalesë që do të lansohet në dhjetor, platformën digjitale WEB4JOBS për punësim dhe mobilitet në rajon. Platforma është një produkt unik, i cili për herë të parë paraqet kërkimin për punë, trajnimin, punësimin, arsimin dhe shërbimet e mobilitetit në një vend dhe për të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Hapja e forumit u trajtua nga një panel prej 5 folësish.  Znj. Ana Mullanji, Drejtoresha Ekzekutive e Përtej Barrierave, përveç përshëndetjes së të pranishmëve, tha se sipërmarrja rinore është një hap thelbësor për të krijuar mundësi për të rinjtë në rajonin tonë dhe theksoi se qeveritë, sektori privat, organizatat jofitimprurëse, media dhe organizata të tjera duhet që të bashkëpunojnë fuqishëm për të fuqizuar të rinjtë.

Znj. Silva Banushi- Drejtore e Politikave të Punësimit dhe AAP në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave në Shqipëri gjatë fjalës së saj theksoi rolin e strategjive dhe programeve të punësimit të të rinjve në vend, ku gjithashtu shpjegoi për të ftuarit hapat aktualë që qeveria ka marrë në vitet e fundit për të përmirësuar këtë fushë. Zonja Banushi deklaroi se: “Të dhënat statistikore në Shqipëri tregojnë një rritje të kërkesës për arsim profesional gjatë viteve të fundit. Prioritet i qeverisë shqiptare është punësimi i të rinjve dhe strategjitë kombëtare janë në përputhje me vizionin e politikave evropiane, duke u fokusuar në punësimin dhe arsimin profesional. Sektori privat është një partner shumë i rëndësishëm në këtë aspekt. Në 2017-2018 kërkesa për arsimim profesional dhe trajnime është rritur me 26% më shumë se kërkesa e arsimit të përgjithshëm. Kërkesa ka qenë më e madhe për turizmin, si dhe teknologjinë e informacionit dhe elektronikën. ”

Më tej Z. Fatos Mustafa, Zëvendës Sekretar i Përgjithshëm i Zyrës Rajonale të Bashkëpunimit për Rininë iu drejtua të ftuarve duke theksuar rëndësinë e punës rinore, politikën rinore dhe arsimin në rajon dhe misionin e RYCO për të mbështetur mobilitetin dhe edukimin e brezit të ri në rajonin tonë . Z. Mustafa tha se “shtetet e BP nuk duhet të konkurrojnë me njëri-tjetrin, por përkundrazi të bashkëpunojnë dhe të mbështesin njëra-tjetrën. Shumë të rinj po largohen nga rajoni dhe ne duhet të gjejmë një mënyrë për të tërhequr këta të rinj dhe për të inkurajuar bashkëpunimin mes tyre “.

Në aspektin e bashkëpunimit rajonal, një deklaratë u dha edhe nga z. Gjergj Murra, Drejtori Ekzekutiv i Fondit të Ballkanit Perëndimor. Z. Murra iu drejtua të ftuarve me shpjegimin e shkurtë se çfarë është WBF, cili është misioni i saj në rajon dhe më tej deklaroi se rajoni ka nevojë për më shumë lëvizshmëri sesa lidhje.

Pas folësve të panelit, Z. Milorad Bjeletiç, Drejtor Ekzekutiv i Shkollës së Hapur të Beogradit mori fazën për të prezantuar projektin Web4Yes dhe për të prezantuar Çështjen Kryesore të Politikave në Rajonin e Ballkanit Perëndimor në lidhje me Punësimin dhe Punësimin e të Rinjve. Z. Bjeletiç theksoi se “ekipi i Web4Yes ka krijuar me sukses një platformë për dialog midis OShC-ve dhe autoriteteve publike përgjegjëse për politikat e punësimit të të rinjve, si në nivel kombëtar dhe rajonal. Si rezultat i dialogut të politikave ne kemi arritur të zhvillojmë 2 informata të politikës deri tani përmes një procesi të gjerë konsultimi që përfshin palët kryesore të interesit nga secili vend i projektit. Raportet kombëtare ofruan kontributin për dialog në nivel kombëtar nëpërmjet forumeve kombëtare dhe rezultatet e atij dialogu nacional u konsultuan më vonë në nivel të forumeve rajonale. Hulumtuesit tanë më pas integruan të gjitha inputet në dy informata rajonale të politikës: 1. Punësimi i të rinjve – Sfidat kryesore politike në Ballkanin Perëndimor dhe 2. Masat Aktive të Tregut të Punës për Punësimin e të Rinjve – Sfidat kryesore të Politikave në Shtetet e Ballkanit Perëndimor.
Folësi i fundit i ditës ishte z. Valmir Xhemajli nga LENS, i cili prezantoi Forumet me platformën digjitale rajonale WEB4JOBS, e zhvilluar si një shërbim i ri dhe produkt i projektit. Web4jobs është një platformë rajonale online e cila i dedikohet të rinjve të papunë nga Ballkani Perëndimor. Kjo platformë synon të ofrojë shërbime kombëtare dhe gjithashtu të promovojë punësimin dhe mobilitetin e të rinjve në rajon. Partnerët e projektit kanë bërë hulumtime rreth disponueshmërisë së informacionit dhe kanë gjetur rreth 300 faqe të ndryshme interneti me burime për të rinjtë e papunë. Ajo që mësuam është se ne kemi bollëk të burimeve dhe asnjë platformë të vetme online që synon të mbledhë të gjithë informacionin në dispozicion në një vend. Kështu, WEB4JOBS bën pikërisht këtë, mbledh të gjitha këto informacione dhe gjithashtu i kategorizon ato në mënyrë që të japë një mundësi për të rinjtë rajonalisht të kenë qasje në këtë informacion në një vend, të nxisin arsimin dhe lëvizshmërinë.

Më vonë gjatë ditës, pjesëmarrësit e forumit u prezantuan me secilën prej dy raporteve “Zhvillimi dhe Promovimi i Mësimit Sipërmarrës Gjithëpërfshirës” të prezantuar nga Ada Hamidoviq nga KULT dhe “Mjedisi i Mundshëm për Ndërmarrësit e Rinj” të prezantuar nga Marko Stojanoviç nga BOS.

Pas futjes së secilit raport pjesëmarrësit u ndanë në grupe më të vogla dhe punuan në krijimin e rekomandimit bazuar në temën dhe gjetjet e raportit. Rekomandimi final u prezantua ditën e dytë të forumit dhe do të përfshihet më tej në Raportet Rajonale.

Dita e dytë e forumit i është kushtuar INICIATIVAVE PËR ZHVILLIMIN E ARSIMIT TË NDËRMARRJES NË BE, ku z. Jarle Tommerbakke, një ekspert që përfaqëson SOENT-in ndau me mysafirët e forumit përvojën e Edukimit Evropian të Ndërmarrësisë (EE-HUB) i cili është dhe Komuniteti i Ekspertëve, që lidh aktorët e ndryshëm të arsimit sipërmarrës në Evropë dhe Grupin e Inovacionit për Edukimin për Sipërmarrjen, një projekt 3 vjeçar i financuar nga BE, i cili synon të analizojë ndikimin e edukimit të sipërmarrjes dhe të kuptojë atë që nevojitet për të arritur qëllimin evropian, që është se çdo personi i ri duhet të ketë një përvojë praktike sipërmarrëse përpara se të nisë arsimin e detyrueshëm.

Pjesa e fundit e ngjarjes u dedikua “INICIATIVA INNOVATIVE DHE INICIATIVA MBËSHTETËSE PËR SIPËRMARRJE: Shembuj të praktikës së mirë nga Ballkani Perëndimor “. Sesioni u moderua nga Igor Milosevic nga ZID, ndërsa mysafirët ishin: Pezana Rexha – Dizenjatore nga Pana, Shqipëria; Marko Maras nga Seljak. nga Mali i Zi, Ana Rasovic – Bashkimi i Sipërmarrësve të Rinj të Malit të Zi; Nemanja Glavinić – Arritja Rinore Serbia. Nga një ndërmarrje sociale me produkte druri, bujqësi dixhitale, një bashkimi të sipërmarrësve dhe më tej kontributit të JA në Serbi dhe shembulli i Shqipërisë i ndarë nga Bora Selenica, paneli u mbyll me futjen e UPBEAT HUB krijuar nga ADP ZID si pjesë e projektit rajonal YOUSEE, të prezantuar edhe nga Igor Millosheviq.
Iniciativat frymëzuese ishin pjesa përfundimtare e ngjarjes dhe e mbylli këtë forum të dytë rajonal të WEB4YES.

LËR NJË MESAZH

Please enter your comment!
Please enter your name here