doktor familjaLibreza e shëndetit është dokumenti që vërteton se mbajtësi i saj është person i siguruar. Libreza e shëndetit është personale dhe e patjetërsueshme. Pëdorimi i librezës nga persona të tjerë nuk lejohet me përjashtim të rasteve të përcaktuara me udhëzimin e veçantë të Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor.

Personat që kërkojnë të pajisen me librezë shëndetësore për të marrë shërbimin  shëndetësor në institucionet e shërbimit parësor janë të detyruar të paraqesin dokumentacionin e nevojshëm.

Librezat shëndetësore mund t’i merrni në një zyrë të posaçme pranë të gjitha qendrave shëndetësore ku ndodhet mjeku juaj i familjes.

Çfarë kërkohet për të marrë librezën shëndetësore:

Rekomandim nga mjeku i familjes

Fotokopje e librezës së kontributeve

Fotokopje e kartës së identitetit

Përfitimet e librezë-mbajtësit:

Vizita dhe konsulta falas te mjeku i familjes dhe i specialiteteve

Ekzaminime laboratorike dhe imazherike në institucionet shëndetësore publike