Kopshti Ligje

Cili është roli i mjekut në kopshte!

Një nga standardet që Ministria e Arsimit dhe Sportit ka vendosur të plotësohen deri në vitin 2020 për të gjitha kopshtet publike, është dhe pajisja e tyre me mjek. Por cili është roli i mjekut në kopsht dhe pse është e rëndësishme...

 

Të drejtat dhe detyrat e prindërve

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS DISPOZITAT NORMATIVE PËR SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR Tiranë, 2013 KREU X TË DREJTAT DHE DETYRAT E NXËNËSVE DHE PRINDËRVE Neni 62 Të drejtat dhe detyrat e prindërve...

 

Institucionet arsimore dhe format e arsimimit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS DISPOZITAT NORMATIVE PËR SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR Tiranë, 2013 KREU II INSTITUCIONET ARSIMORE DHE FORMAT E ARSIMIMIT Neni 14 Institucionet në sistemin arsimor parauniversitar...

 

Kurrikula e kopshtit, dokumentat në të cilat bazohet dhe roli i mësuesit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS DISPOZITAT NORMATIVE PËR SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR Tiranë, 2013 KREU II ARSIMI PARASHKOLLOR NENI 6 Kurrikula 1. Kurrikula e kopshtit bazohet në këto dokumente: a) Standardet...

 

Organizimi i kopshteve publike. Ndjekja e arsimit parashkollor. Procedurat e regjistrimit të fëmijës në kopshtin publik

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS DISPOZITAT NORMATIVE PËR SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR Tiranë, 2013 KREU II ARSIMI PARASHKOLLOR NENI 5 Organizimi i kopshteve publike. Ndjekja e arsimit parashkollor. Procedurat...

 

Standardet që duhet të plotësojnë kopshtet publike dhe private

  Ministria e Zhvillimit Urban ka hartuar “Standardet për Projektimin e Kopshteve”, të cilat kanë për qëllim të shërbejnë si referencë për këdo që përfshihet në procesin e planifikimit, programimit, projektimit dhe ndërtimit...

 

Konventa e të Drejtave të Fëmijëve

Konventa e të drejtave të fëmijëve. Lexoni këtu Konventa e te Drejtave te Femijeve