Të drejtat

Barazia gjinore në vendin e punës: ‘Gruaja duhet të jetë më vendimmarrëse’

Elona Tereziu / Shëndeti Online dhe gazeta ‘Shëndet+’ “Të promovojmë barazinë gjinore në marrëdhëniet e punës dhe formimin profesional” ishte tema e aktivitetit të organizuar nga shoqata “Together for Life” në...

 

“Youth Voice”: Ne jemi e ardhmja, na dëgjoni

 

Për mbrojtjen e të miturve nga përdorimi i alkoolit

L I G J Nr. 9518, datë 18.4.2006 PËR MBROJTJEN E TË MITURVE NGA PËRDORIMI I ALKOOLIT Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU...

 

Karta e të drejtave të pacientëve

• Çdo njeri ka të drejtë t’i respektohet personi i tij si qenie njerëzore. • Çdo njeri ka të drejtën e vetëvendosjes. • Çdo njeri ka të drejtën e integritetit të tij fizik e mendor dhe të sigurimit të personit të tij. •...

 

Ligji për transplantin e organeve

Ligji nr. 10454, dt. 21.7.2011 “Për transplantimin e indeve, të qelizave dhe të organeve në Republikën e Shqipërisë” Neni 3 Fusha e zbatimit Ky ligj zbatohet në të gjitha strukturat shëndetësore që ushtrojnë veprimtari...